Ochraňte svůj vynález


PotÅ™ebujete nÄ›jak ochránit svůj vynález pÅ™ed zneužitím? Nechcete, aby nÄ›kdo jiný mÄ›l užitek z vaÅ¡eho vynálezu bez vaÅ¡eho vÄ›domí a obohacoval se na váš úkor. JednoduÅ¡e tedy podejte pÅ™ihlášku a zažádejte o patent. Budete sice Äekat, ale urÄitÄ› se to vyplatí. Na 20 let se stanete jeho vlastníkem a bez vaÅ¡eho souhlasu a vÄ›domí nikdo nebude smÄ›t váš vynález zneužít nebo ho jakýmkoli způsobem šířit. Pouze vy tak budete mít právo rozhodovat, co se bude dít dál a případnÄ› povolit licenci tÅ™etím stranám.

PoÄkejte na schválení

Nejdříve tedy podejte potÅ™ebnou pÅ™ihlášku a žádost a zaplaÅ¥te potÅ™ebné poplatky. K žádosti jeÅ¡tÄ› musíte dodat veÅ¡keré technické nákresy a doplnit pÅ™esný popis svého vynálezu. PÅ™esné informace a požadované náležitosti vám sdÄ›lí Úřad průmyslového vlastnictví. TeÄ už vám zbývá jen nÄ›kolik mÄ›síců Äekat, zda bude vynález pÅ™ijat nebo zamítnut. V případÄ› schválení budete vy tím, kdo získá potÅ™ebný patent. PoÄítejte vÅ¡ak s tím, že každý rok budete hradit udržovací popletek, ale to je nic v porovnání s tím, jak velký užitek vám tento ochranný dokument pÅ™inese.